Startup nền tảng chi lương linh hoạt Vui App được quỹ ngoại rót 6,4 triệu USD

Startup nền tảng chi lương linh hoạt Vui App được quỹ ngoại rót 6,4 triệu USD

Vui App định hướng trở thành nền tảng phúc lợi và trả lương linh hoạt, cho phép người lao động Việt Nam nhận ngay phần tiền lương đã làm ra, tự chọn ngày nhận lương ...

Chi tiết