Điều khoản người dùng

 • 11:53 14/05/2020

1. Giới thiệu

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này. Đây là thỏa thuận điện tử và bằng việc đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của hệ thống, có nghĩa là, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với các điều khoản sử dụng này và sẽ chịu trách nhiệm trước các điều khoản bạn đã đồng ý. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng này, bạn không được truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của hệ thống. Các điều khoản sử dụng này là một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa bạn, một người dùng cá nhân và Công ty Cổ phần TOT Corporation, cũng như các bên liên quan. Nếu áp dụng, việc bạn sử dụng hệ thống với tư cách là người sử dụng dịch vụ vận tải, sẽ đồng ý việc điều chỉnh thỏa thuận dịch vụ với tài xế.

2. Giới thiệu về Công ty Cổ phần TOT Corporation

Công ty Cổ phần TOT Corporation ( sau đây gọi là "Công ty") là một đơn vị dịch vụ cung cấp ứng dụng vận tải . Công ty cung cấp một hệ thống kết nối tài xế cá nhân, người vận hành xe hoặc nhà cung cấp dịch vụ với người dùng. Công ty không cung cấp dịch vụ vận tải, cũng không đóng vai trò là hãng vận chuyển, nhà điều hành cho thuê taxi hoặc xe tư nhân, cũng không đóng vai trò là đại lý cho bất kỳ chủ thể hoặc đơn vị nào nêu trên. Tất cả dịch vụ vận tải được cung cấp trực tiếp cho bạn bởi nhà cung cấp dịch vụ vận tải, là một bên thứ ba độc lập, thực hiện hoạt động kinh doanh cho riêng họ, không có bất kỳ quan hệ sử dụng lao động nào với Công ty.

3. Định nghĩa và Giải thích

3.1 Định nghĩa

 • Tài khoản có nghĩa là tài khoản bạn đã đăng ký để truy cập hệ thống với tư cách là người dùng;

 • Đơn vị liên kết có nghĩa là đơn vị liên quan đến một bên, bất kỳ đơn vị nào kiểm soát, dưới sự kiểm soát hoặc dưới sự kiểm soát chung với bên đó, trong đó sự kiểm soát có nghĩa là quyền sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hơn 50% vốn có quyền biểu quyết hoặc quyền sở hữu tương tự của bên đó hoặc quyền hợp pháp để chỉ đạo hoặc tiến hành việc chỉ đạo về quản lý chung và các chính sách của bên đó, cho dù thông qua quyền sở hữu vốn có quyền biểu quyết, theo hợp đồng hay bằng cách khác, kiểm soát và được kiểm soát sẽ được diễn giải tương ứng;

 • Luật áp dụng có nghĩa là tất cả các luật hiện hành, quy chế, sắc lệnh, quy định, chính sách được quy định, pháp lệnh, nghị định thư, bộ quy tắc ngành, quy tắc giao thông đường bộ, giấy phép theo quy định, giấy phép hành nghề theo quy định hoặc yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan xét xử hay cơ quan hoặc bộ phận thuộc chính phủ, pháp định, quy định, tư pháp, hành chính hoặc giám sát, có hiệu lực vào từng thời điểm trong thời hạn của các điều khoản sử dụng này;

 • Ứng dụng tài xế có nghĩa là ứng dụng điện tử do Công ty Cổ phần TOT Corporation cung cấp.

 • Thiết bị di động là điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị di động  khác do bạn sở hữu hoặc kiểm soát mà bạn sử dụng để kết nối với ứng dụng người dùng;

 • Chính sách có nghĩa là bất kỳ điều khoản, hướng dẫn hoặc chỉ dẫn nào áp dụng cho người dùng, được Công ty thông báo cho bạn vào từng thời điểm và có thể được Công ty cập nhật vào từng thời điểm;

 • Điều khoản cụ thể có nghĩa là các điều khoản bổ sung hoặc thay thế có thể áp dụng cho một số phần cụ thể của hệ thống và/hoặc dịch vụ vận tải, được thông báo cho bạn vào từng thời điểm;

 • Hệ thống có nghĩa là hệ thống do Công ty cung cấp để kết nối nhà cung cấp dịch vụ vận tải với người dùng, bao gồm ứng dụng cho tài xế, ứng dụng cho người dùng và các phần mềm, trang điện tử, nền tảng, dịch vụ thanh toán và các hệ thống và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan, bao gồm các trang điện tử. Để tránh nhầm lẫn, hệ thống do Công ty Cổ phần TOT Corporation cung cấp không bao gồm dịch vụ vận tải, vì dịch vụ này do nhà cung cấp dịch vụ vận tải cung cấp trực tiếp cho bạn;

 • Điều khoản sử dụng có nghĩa là điều khoản sử dụng của người dùng TOT và tất cả điều khoản cụ thể áp dụng;

 • Lãnh thổ có nghĩa là lãnh thổ tại đó bạn sử dụng dịch vụ vận tải;

 • Nhà cung cấp dịch vụ vận tải có nghĩa là bên cung cấp dịch vụ thứ ba độc lập cung cấp dịch vụ vận tải đã được kết nối với bạn thông qua hệ thống;

 • Dịch vụ vận tải có nghĩa là dịch vụ vận tải do nhà cung cấp dịch vụ vận tải cung cấp khi họ được kết nối với bạn thông qua hệ thống, tùy thuộc vào lãnh thổ, dịch vụ vận tải có thể bao gồm dịch vụ giao hàng hóa, dịch vụ vận tải, dịch vụ giao thực phẩm, dịch vụ mua sắm cá nhân và các dịch vụ khác được nhà cung cấp dịch vụ vận tải cung cấp thông qua hệ thống vào từng thời điểm;

 • Người dùng có nghĩa là người dùng cuối cùng đã đăng ký trên ứng dụng cho người dùng theo từng cá nhân;

 • Ứng dụng người dùng có nghĩa là ứng dụng điện tử do Công ty Cổ phần TOT Corporation cung cấp cho người dùng để kết nối với nhà cung cấp dịch vụ vận tải;

 • Xe có nghĩa là phương tiện vận tải được nhà cung cấp dịch vụ vận tải sử dụng cho mục đích cung cấp dịch vụ vận tải.

 • Trang điện tử có nghĩa là trang điện tử nào do Công ty Cổ phần TOT Corporation điều hành vào từng thời điểm.

3.2 Giải thích

 • Dẫn chiếu đến  không bao gồm email trừ khi có quy định cụ thể khác; 

 • Bất kỳ cụm từ nào theo sau thuật ngữ “bao gồm”, “cụ thể”, “ví dụ”, hoặc bất kỳ từ ngữ tương tự nào đều mang tính minh họa và không giới hạn ý nghĩa của các từ trước các thuật ngữ đó. Điều khoản sử dụng này được soạn thảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Nếu có bất kỳ khác biệt nào giữa bạn tiếng Anh và tiếng Việt của điều khoản sử dụng này, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng trong mọi trường hợp. 

4. Trách nhiệm của bạn

Cam kết của bạn với Công ty Cổ phần TOT Corporation

4.1 Bạn xác nhận rằng

 • Bạn có đầy đủ quyền hạn, thẩm quyền để ký kết và đồng ý ràng buộc về mặt pháp lý bởi điều khoản sử dụng này và thực hiện nghĩa vụ của bạn theo điều khoản sử dụng này;

 • Bạn đã đạt độ tuổi tối thiểu để bạn có đủ năng lực chịu ràng buộc về mặt pháp lý bởi điều khoản sử dụng này theo luật áp dụng trong lãnh thổ;

 • Bạn phải luôn tuân thủ tất cả các luật áp dụng và chính sách, và sẽ thông báo cho Công ty nếu bạn vi phạm bất kỳ luật áp dụng hoặc chính sách nào;

 • Bạn sẽ chỉ sử dụng hệ thống cho mục đích hợp pháp và chỉ cho mục đích sử dụng được dự kiến của hệ thống;

 • Bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu và thông tin nào do bạn (hoặc thay mặt bạn) cung cấp cho Công ty hoặc thông qua hệ thống là luôn chính xác, cập nhật, đầy đủ và không sai lệch;

 • Bạn chỉ được sử dụng điểm truy cập internet và tài khoản dữ liệu mà bạn được phép sử dụng;

 • Bạn không được thực hiện mọi hành vi gian lận, lừa đảo hoặc bất hợp pháp;

 • Bạn không được làm hư hỏng hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mạng mà hệ thống hoạt động.

4.2 Tương tác của bạn với nhà cung cấp dịch vụ vận tải và những người dùng khác

Việc bạn đặt dịch vụ vận tải từ nhà cung cấp dịch vụ vận tải tạo mối nên quan hệ trực tiếp giữa bạn và nhà cung cấp dịch vụ vận tải, mà Công ty không phải là một bên tham gia trong quan hệ hợp đồng đó. Trong phạm vi tối đa được luật áp dụng cho phép, Công ty không chịu trách nhiệm về hoặc không có nghĩa vụ đối với bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của nhà cung cấp dịch vụ vận tải liên quan đến bạn. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với nhà cung cấp dịch vụ vận tải hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ vận tải.

4.3 Bạn đồng ý

 • Đối xử với nhà cung cấp dịch vụ vận tải và những người dùng khác một cách tôn trọng, phù hợp với các chính sách và sẽ không có thái độ hoặc thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp pháp, đe dọa hoặc quấy rối trong khi sử dụng dịch vụ vận tải hoặc hệ thống;

 • Không gây thiệt hại đối với tài sản của bên thứ ba;

 • Không liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ vận tải nhằm thực hiện các mục đích khác ngoài việc tiếp nhận và sử dụng dịch vụ vận tải.

4.4 Quyền quyết định yêu cầu cung cấp dịch vụ vận tải 

Nhà cung cấp dịch vụ vận tải có toàn quyền quyết định có chấp nhận hay từ chối yêu cầu cung cấp dịch vụ vận tải vì bất kỳ lý do nào. Không giới hạn những nội dung nêu trên, nhà cung cấp dịch vụ vận tải liên quan có quyền từ chối nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ của bạn nếu nhà cung cấp dịch vụ vận tải có cơ sở hợp lý để nghi ngờ một hành vi vi phạm điều khoản sử dụng, chính sách hoặc luật áp dụng.

4.5 Kiểm nhận chất lượng

Để tránh nhầm lẫn, Công ty không kiểm nhận chất lượng của bất kỳ bên cung cấp thứ ba nào (bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ vận tải), ứng dụng hoặc trang điện tử nào của bên thứ ba tích hợp sẵn hoặc được bạn kết nối thông qua hệ thống và trong mọi trường hợp, Công ty, các bên chuyển quyền sử dụng của TOT (licensors) hoặc bất kỳ đơn vị liên kết nào của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu nào khác về hoặc được cung cấp từ các bên cung cấp thứ ba đó. Bất kỳ đánh giá về nhà cung cấp dịch vụ vận tải nào đều nhằm mục đích đánh giá chất lượng do những người dùng khác đưa ra mà không phải là sự kiểm nhận chất lượng (hay hình thức khác) của Công ty về nhà cung cấp dịch vụ vận tải đó.

4.6 Khiếu nại

 • Mặc dù nhà cung cấp dịch vụ vận tải sẽ tự chịu trách nhiệm về dịch vụ vận tải, nhưng nếu bạn có khiếu nại về dịch vụ vận tải mà bạn đã sử dụng thì Công ty có quyền giải quyết mọi khiếu nại như vậy thông qua quy trình xử lý khiếu nại của Công ty. Bạn đồng ý hợp tác đầy đủ với quy trình đó và gửi mọi khiếu nại mà bạn có thể có thông qua ứng dụng người dùng. Công ty cũng có quyền chuyển tiếp khiếu nại của bạn đến nhà cung cấp dịch vụ vận tải liên quan và có thể quyết định, nhưng không có nghĩa vụ tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận với nhà cung cấp dịch vụ vận tải. Quy trình xử lý khiếu nại của Công ty sẽ không miễn trừ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào không được miễn trừ hoặc giới hạn theo luật áp dụng.

 • Nếu Công ty nhận được đơn khiếu nại từ nhà cung cấp dịch vụ vận tải hoặc một người khác về bạn, Công ty có quyền chuyển tiếp khiếu nại đến bạn hoặc giải quyết khiếu nại đó thông qua quy trình xử lý khiếu nại của mình. Trong trường hợp này, bạn cũng đồng ý hợp tác đầy đủ với quy trình xử lý khiếu nại đó.

 • Một số trường hợp cụ thể khách hàng có quyền khiếu nại nhà cung cấp dịch vụ vận tải:

  • Nhà cung cấp dịch vụ vận tải tính cước chuyến đi không minh bạch, hoặc tính phí sai so với tiền cước chuyến đi đã hiển thị trên app.

  • Nhà cung cấp dịch vụ vận tải tính phụ phí khác thực tế, không phù hợp với chuyến đi.

  • Điểm trả khách thực tế có chênh lệch quá lớn với điểm trả khách đã đặt trên app

  • Nhà cung cấp dịch vụ vận tải có hành vi và lời nói thiếu tôn trọng, gây nguy hiểm cho tài sản, sức khỏe của hành khách….

 • Các phương thức khiếu nại:

  • Tại văn phòng công ty TOT Corporation: Số 3 Phan Văn Đạt, phường Bến Nghé, Quận 1.

  • Hotline: 02899966999

  • Email: support@totgroup.vn

5. Tài khoản của bạn

 • Để truy cập vào hệ thống với tư cách là người dùng, bạn cần đăng ký và duy trì tài khoản với tư cách là người dùng của ứng dụng người dùng.

 • Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hành vi được thực hiện trên tài khoản của bạn. Bạn:

  • Chỉ được có một tài khoản;

  • Phải giữ bí mật và an toàn thông tin tài khoản của bạn (bao gồm cả thông tin đăng nhập và thông tin thanh toán của bạn);

  • Không được cung cấp cho bất kỳ người nào khác quyền truy cập vào tài khoản của bạn, bao gồm cả việc chuyển giao tài khoản hoặc thông tin từ tài khoản của bạn cho bất kỳ người nào khác;

  • Phải thông báo ngay cho Công ty nếu bạn nghi ngờ có bất kỳ hành vi truy cập hoặc sử dụng trái phép nào đối với tài khoản của bạn; và

  • Nếu bạn đồng thời là nhà cung cấp dịch vụ vận tải và sở hữa một tài khoản của người sử dụng ,bạn không được phép sử dụng tài khoản của bạn để đặt yêu cầu cung cấp dịch vụ với tư cách là người dùng mà bạn sẽ chấp nhận cung cấp dịch vụ đó với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ vận tải, hoặc cộng tác với nhà cung cấp dịch vụ vận tải khác hoặc người dùng khác trong mọi trường hợp tương tự.

 • Công ty có quyền chặn hoặc từ chối quyền truy cập vào tài khoản của bạn, và/hoặc chặn các tính năng tích hợp sẵn trong ứng dụng người dùng, mà không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của mình:

  • Nếu Công ty cho rằng, theo toàn quyền quyết định của Công ty, bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong điều khoản sử dụng này;

  • Trong một quá trình điều tra;

  • Nếu bạn chưa thanh toán cho Công ty  bất kỳ khoản tiền nào; 

  • Nếu điều khoản sử dụng này bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào;

  • Vào bất cứ thời điểm nào khác theo quyết định hợp lý của Công ty.

6. Việc sử dụng hệ thống của bạn

6.1 Quyền được cấp và bảo lưu

 • Với điều kiện bạn tuân thủ điều khoản sử dụng này, Công ty cấp cho bạn quyền sử dụng có thể bị hủy ngang, có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, miễn phí quyền sử dụng trong thời hạn của điều khoản sử dụng này và trong lãnh thổ, để truy cập và sử dụng hệ thống duy nhất cho việc sử dụng của cá nhân bạn cho mục đích kết nối bạn với nhà cung cấp dịch vụ vận tải liên quan đến dịch vụ vận tải.

 • Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn theo điều khoản sử dụng này đều được Công ty bảo lưu. Không có nội dung nào trong điều khoản sử dụng này chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu nào về hoặc đối với hệ thống (cho dù là toàn bộ hoặc một phần) cho bạn.

6.2 Hành vi bị nghiêm cấm

Khi sử dụng hệ thống, bạn không được:

 • Chuyển quyền sử dụng, chuyển quyền sử dụng lại, bạn, bạn lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác về mặt thương mại khác hoặc cung cấp hệ thống cho bất kỳ bên thứ ba nào theo bất kỳ hình thức nào;

 • Sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phát sinh dựa trên hệ thống hoặc thiết kế kỹ thuật đảo ngược hoặc truy cập phần mềm nền tảng vì bất kỳ lý do nào;

 • Sử dụng hệ thống để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh, tạo sản phẩm bằng các ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự như hệ thống, sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa nào của hệ thống, hoặc khởi chạy chương trình hay tập lệnh tự động mà có thể thực hiện nhiều yêu cầu máy chủ trong mỗi giây, hoặc gây ra tổn thất nghiêm trọng hay cản trở hoạt động và/hoặc hiệu suất của hệ thống, hoặc cố gắng truy cập trái phép vào hệ thống hoặc các hệ thống hay mạng liên quan;

 • Sử dụng bất kỳ ứng dụng hoặc quy trình nào để truy xuất, lập chỉ mục, “khai thác dữ liệu” hoặc theo bất kỳ cách thức nào khác sao chép hoặc phá cấu trúc điều hướng, giao diện, hình thức hoặc nội dung của hệ thống;

 • Đăng, phân phối hoặc sao chép theo bất kỳ cách nào, bất kỳ tư liệu có bản quyền, thương hiệu hoặc thông tin độc quyền nào khác mà không có sự đồng ý trước của chủ quyền sở hữu đó, hoặc xóa mọi thông báo về bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu độc quyền khác tích hợp sẵn trong hệ thống;

 • Gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tư liệu nào vì mục đích bất hợp pháp hoặc gian lận;

 • Gửi thư rác hoặc các tin nhắn không được yêu cầu, hoặc thực hiện các hành vi khác gây phương hại, phiền toái, bất tiện hoặc thực hiện việc đặt yêu cầu dịch vụ giả mạo;

 • Gửi hoặc lưu trữ tư liệu vi phạm, dung tục, đe dọa hoặc tư liệu bất hợp pháp;

 • Gửi tư liệu có chứa virus phần mềm, worm, trojan hoặc mã, tệp, tập lệnh, tác nhân hay chương trình máy tính có hại khác;

 • Can thiệp hoặc làm gián đoạn tính toàn vẹn hoặc hiệu suất hoạt động của hệ thống hoặc dữ liệu trong hệ thống;

 • Mạo danh bất kỳ chủ thể hoặc đơn vị nào hoặc khai báo sai về mối quan hệ của bạn với một chủ thể hoặc đơn vị;

 • Cố ý khai báo sai vị trí hoặc địa điểm của bạn; hoặc

 • Gây thiệt hại cho uy tín của Công ty Cổ phần TOT Corporation theo bất kỳ hình thức nào.

6.3 Giới hạn việc sử dụng dịch vụ vận tải của bạn

 • Bạn không được sử dụng dịch vụ vận tải để:

  • Thực hiện hành vi phạm tội hoặc thực hiện bất kỳ hành vi, hoạt động nào trái với quy định của luật áp dụng; hoặc

  • Gây phương hại hoặc gây thương tích cho người khác hoặc xâm phạm quyền của người khác.

 • Khi dịch vụ vận tải bao gồm nhà cung cấp dịch vụ vận tải chuyên chở, lấy hàng hoặc mua hàng thay mặt bạn, bạn đồng ý và cấp cho nhà cung cấp dịch vụ vận tải đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền cần thiết để cho nhà cung cấp dịch vụ vận tải thực hiện dịch vụ này.

 • Nhà cung cấp dịch vụ vận tải phải đồng ý rằng họ sẽ cung cấp dịch vụ vận tải một cách cẩn trọng và an toàn. Tuy nhiên, bạn sẽ chịu trách nhiệm cuối cùng về sự an toàn của chính bạn trong khi sử dụng dịch vụ vận tải, và bạn phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

7. Thiết bị di động của bạn

7.1 Quyền truy cập của bạn vào ứng dụng người dùng

Quyền truy cập của bạn vào ứng dụng người dùng sẽ được thực hiện thông qua thiết bị di động. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng bạn tải xuống và cài đặt đúng phần mềm (bao gồm phiên bản mới nhất của ứng dụng người dùng) vào thiết bị di động của bạn. Công ty không chịu trách nhiệm nếu bạn không có thiết bị tương thích hoặc nếu bạn không cài đặt phiên bản mới nhất của phần mềm (bao gồm phiên bản mới nhất của ứng dụng người dùng) vào thiết bị di động  của bạn.

7.2 Trong trường hợp thiết bị di động  bị mất

Trong trường hợp thiết bị di động  bị mất, bị đánh cắp, bị hỏng và/hoặc không thuộc quyền chiếm hữu hay kiểm soát của bạn, và điều này làm lộ thông tin tài khoản của bạn cho người khác hoặc ảnh hưởng đến quyền và/hoặc biện pháp khắc phục hợp pháp của Công ty, bạn phải thông báo ngay cho Công ty và tuân thủ quy trình được Công ty thông báo.

7.3 Bạn phải tự chịu trách nhiệm đăng ký mua thuê bao gói dịch vụ internet và di động phù hợp

Bạn phải tự chịu trách nhiệm đăng ký mua thuê bao gói dịch vụ internet và di động phù hợp và đối với bất kỳ khoản phí phải thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của bạn, ví dụ, các khoản cước phí điện thoại, SMS và dữ liệu internet. bạn thừa nhận rằng việc bạn sử dụng hệ thống có thể tiêu tốn nhiều dung lượng dữ liệu và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về việc sử dứng dụng lượng dữ liệu đó và các khoản cước phí liên quan.

8. Điều khoản tài chính

8.1 Ứng dụng người dùng

Bạn được phép tải xuống và/hoặc sử dụng miễn phí ứng dụng người dùng được cung cấp cho bạn để sử dụng hệ thống.

8.2 Cước phí người dùng

Nhà cung cấp dịch vụ vận tải được quyền yêu cầu bạn thanh toán cước phí cho dịch vụ vận tải, và khoản cước phí này có thể bao gồm:

 • Khoản cước phí áp dụng đối với từng trường hợp sử dụng dịch vụ vận tải;

 • Mọi khoản phí cầu đường, phí sử dụng đường bộ, lệ phí đậu xe và phí vào tòa nhà hoặc khu vực... mà nhà cung cấp dịch vụ vận tải phải gánh chịu khi bạn đang trong thời gian (nhưng không bao gồm thời điểm trước khi hoặc sau khi) sử dụng dịch vụ vận tải (và không được cộng thêm bất kỳ khoản tiền nào vào những khoản phí này). Các khoản phí trên sẽ được tài xế ghi nhận vào ứng dụng, tại mục Phụ Phí. Mức Phụ Phí trong mỗi chuyến đi không được vượt quá 100.000 đồng.

 • Mọi khoản phí hủy dịch vụ liên quan;

 • Mọi khoản thuế áp dụng được tính theo quy định của luật áp dụng (gọi chung là cước phí người dùng). Cước phí cho từng trường hợp sử dụng dịch vụ vận tải, mọi khoản phí hủy dịch vụ và/hoặc thuế (trong trường hợp áp dụng) sẽ được tính thông qua ứng dụng người dùng và tất cả các khoản phí khác sẽ được nhà cung cấp dịch vụ vận tải nhập thủ công vào ứng dụng tài xế (và không được cộng thêm bất kỳ khoản tiền nào khác vào những khoản phí này) và được bạn thanh toán qua ứng dụng người dùng hoặc bằng phương thức khác theo các chính sách. bạn có quyền thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ vận tải về một khoản cước phí khác cho việc cung cấp dịch vụ vận tải, giá cước đã được thỏa thuận này chỉ được áp dụng sau khi thông báo cho Công ty và được thể hiện là cước phí dịch vụ vận tải trong ứng dụng tài xế.

8.3  Thành phần các khoản phí trong cước phí người dùng

Thành phần các khoản phí trong cước phí người dùng có thể tăng theo nhu cầu và các yếu tố khác tại vị trí và địa điểm của bạn. Công ty luôn nỗ lực thông báo cho bạn về bất kỳ việc tăng cước phí như vậy thông qua ứng dụng người dùng và bạn có trách nhiệm xem xét cước phí người dùng (hoặc cơ sở tính cước phí này) một cách cẩn trọng trước khi quyết định đặt yêu cầu dịch vụ vận tải. bạn sẽ được coi là đã biết, và bạn chấp nhận trách nhiệm đối với, tất cả cước phí người dùng phát sinh trong tài khoản của bạn.

8.4 Công ty có thể cập nhật cơ sở tính cước phí người dùng

Công ty có thể cập nhật cơ sở tính cước phí người dùng thông qua hệ thống vào bất kỳ thời điểm nào theo toàn quyền quyết định của Công ty. Mọi cước phí người dùng vào hoặc sau ngày cập nhật có hiệu lực sẽ được tính theo cơ sở tính cước phí đã được cập nhật.

8.5  Ứng dụng người dùng

Ứng dụng người dùng có thể cung cấp cho bạn quyền lựa chọn hủy dịch vụ vận tải nhất định trước khi dịch vụ vận tải đó bắt đầu. Nếu bạn quyết định hủy dịch vụ, bạn có thể phải trả khoản phí hủy dịch vụ.

8.6  Khi sử dụng dịch vụ vận tải

Khi sử dụng dịch vụ vận tải, bạn phải có mặt tại vị trí xác định trước hoặc vào thời điểm đã được xác định của hệ thống qua ứng dụng người dùng. Nếu bạn không có mặt, nhà cung cấp dịch vụ vận tải được quyền hủy dịch vụ vận tải và bạn có thể phải trả phí hủy dịch vụ.

8.7 Bạn xác nhận và đồng ý rằng trong phạm vi được luật áp dụng cho phép

Bạn xác nhận và đồng ý rằng trong phạm vi được luật áp dụng cho phép, Công ty có thể điều chỉnh hoặc hủy cước phí người dùng phải thanh toán liên quan đến từng trường hợp sử dụng dịch vụ vận tải cụ thể trong phạm vi hợp lý (ví dụ, khi Công ty xác định rằng có lỗi trong việc tính cước phí ban đầu, rằng bạn đã không tuân thủ điều khoản sử dụng này, rằng khoản phí đã được tính khi đáng lẽ ra không được tính (hoặc ngược lại), hoặc trong trường hợp có khiếu nại).

8.8 Khuyến mãi

Để khuyến khích việc sử dụng hệ thống, vào từng thời điểm Công ty có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, đưa ra các chương trình ưu đãi và khuyến mãi dựa trên việc bạn đáp ứng các tiêu chí đã được quy định cụ thể và tuân thủ các điều kiện đã được xác định cụ thể. bạn có thể quyết định có tham gia chương trình ưu đãi và khuyến mãi hay không. Nếu bạn quyết định tham gia, bạn được quyền hưởng lợi từ các chương trình ưu đãi và khuyến mãi tương ứng đó với điều kiện bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí đã được quy định cụ thể và tuân thủ tất cả các điều kiện đã được xác định cụ thể, đáp ứng yêu cầu hợp lý của Công ty. Nếu bạn không đáp ứng điều kiện và yêu cầu như vậy, bạn sẽ không được quyền hưởng các lợi ích của các chương trình ưu đãi và khuyến mãi tương ứng. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chỉ sử dụng các ưu đãi và khuyến mãi đó cho mục đích sử dụng dự kiến của chương trình và sẽ không lạm dụng, sao chép, bạn hoặc chuyển giao chương trình ưu đãi và khuyến mãi dưới bất kỳ hình thức nào. bạn cũng hiểu rằng các chương trình ưu đãi và khuyến mãi không thể được đổi thành tiền mặt và có thể hết hạn vào ngày nhất định, ngay cả trước khi bạn sử dụng các chương trình đó.

8.9 Thanh toán

 • Bạn phải thanh toán cước phí người dùng bằng cách sử dụng các phương thức thanh toán được chấp nhận thông qua ứng dụng người dùng vào từng thời điểm, bao gồm (tùy từng trường hợp áp dụng) thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ.

 • Trong trường hợp bạn quyết định thanh toán cước phí người dùng qua ứng dụng người dùng, bạn cấp cho Công ty đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để ghi nợ khoản cước phí người dùng liên quan bằng phương thức thanh toán mà bạn đã đăng ký và thay mặt bạn chuyển tiền cho nhà cung cấp dịch vụ vận tải, sau khi Công ty khấu trừ (tùy từng trường hợp áp dụng) các khoản thanh toán liên quan theo các thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ vận tải.

 • Tất cả các khoản thanh toán phải bằng nội tệ trong Lãnh Thổ.

8.10 Thuế

 • Điều khoản sử dụng này phải tuân theo mọi khoản thuế, thuế quan, phí, lệ phí và/hoặc chi phí áp dụng, bất kể bằng loại tiền tệ nào, có thể có hiệu lực và liên quan đến mọi khoản thuế áp dụng trong tương lai có thể được bạn hành bất kỳ thời điểm nào.

 • Bạn đồng ý thực hiện mọi công việc và hành động cần thiết và theo yêu cầu của luật áp dụng để cho phép, hỗ trợ và/hoặc giúp Công ty khiếu nại hoặc xác định mọi khoản chi phí đầu vào áp dụng, khoản bù trừ, chiết khấu hoặc hoàn lại đối với bất kỳ khoản thuế nào đã nộp hoặc phải nộp liên quan đến hệ thống và/hoặc dịch vụ vận tải.

9. Bồi thường và trách nhiệm pháp lý

9.1 Bồi thường

Bạn phải bồi thường và đảm bảo cho Công ty ,các đơn vị liên kết của mỗi bên và các viên chức, giám đốc, thành viên, nhân viên và đại lý tương ứng của các bên không bị phương hại đối với mọi khiếu nại, phí tổn, thiệt hại, tổn thất, nghĩa vụ và chi phí (bao gồm phí tổn và chi phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến:

 • Việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ luật áp dụng nào; và

 • Việc bạn sử dụng hệ thống và/hoặc dịch vụ vận tải, bao gồm:

  • Bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba (bao gồm cả khiếu nại của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ vận tải nào) phát sinh từ việc bạn sử dụng hệ thống và/hoặc dịch vụ vận tải;

  • Đối với bất kỳ mặt hàng nào mà bạn mua, nhận được và/hoặc vận chuyển bạng dịch vụ vận tải.

9.2 Cơ sở mà hệ thống được cung cấp

 • Hệ thống được cung cấp “như hiện trạng” và “như hiện có”. Trong phạm vi tối đa được luật áp dụng cho phép, Công ty không đưa ra các tuyên bố, cam kết và bảo đảm, cho dù là rõ ràng, ngụ ý hoặc pháp định, trừ khi được nêu rõ trong điều khoản sử dụng này, bao gồm bất kỳ bảo đảm nào về khả năng tiêu thụ, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, sự cẩn trọng và kỹ năng hợp lý và việc không vi phạm.

 • Không giới hạn điều khoản 9.2, Công ty không tuyên bố, cam kết, bảo đảm hoặc bảo hành về độ tin cậy, kịp thời, chất lượng, sự phù hợp hoặc tính khả dụng của hệ thống, hoặc rằng hệ thống sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, hoặc sẽ tương thích với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác, hoặc rằng bất kỳ dữ liệu nào đều chính xác hoặc tin cậy.

 • Công ty không cung cấp và không chịu trách nhiệm cung cấp hoặc đảm bảo cung cấp dịch vụ vận tải. Công ty không đảm bảo chất lượng, sự phù hợp, sự an toàn hoặc năng lực của nhà cung cấp dịch vụ vận tải hoặc bất kỳ bên cung cấp thứ ba nào khác.

 • Hệ thống có thể bị hạn chế, chậm trễ và các sự cố khác vốn có trong việc sử dụng internet và truyền thông điện tử bao gồm thiết bị do bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ vận tải bị lỗi, không kết nối được, ngoài phạm vi phủ sóng, bị tắt hoặc không hoạt động. Công ty không chịu trách nhiệm về mọi chậm trễ, không giao hàng, không cung cấp được, thiệt hại hoặc tổn thất do các sự cố do các nguyên nhân kể trên gây ra.

 • Trừ khi có sự đồng ý rõ ràng của Công ty bằng văn bn, thời điểm cụ thể được xác định cho dịch vụ vận tải chỉ là ước tính và không chính xác tuyệt đối. Cả Công ty và nhà cung cấp dịch vụ vận tải đều không bảo đảm, cam đoan hoặc cam kết đáp ứng dụng thời điểm cụ thể đã được xác định.

9.3 Loại trừ và giới hạn trách nhiệm

 • Không có nội dung nào trong điều khoản sử dụng này giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của một bên về tình trạng tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của bên đó, do hành vi gian lận hoặc về bất kỳ trách nhiệm nào khác trong trường hợp không được giới hạn hoặc không được loại trừ theo luật áp dụng

 • Trong phạm vi tối đa được luật áp dụng cho phép, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về:

  • Những thiệt hại gián tiếp, không chủ ý, mang tính răn đe hoặc phát sinh do hậu quả;

  • Mất quyền sử dụng, mất lợi nhuận, mất dữ liệu, mất hoạt động kinh doanh, mất uy tín, mất hợp đồng hoặc mất cơ hội kinh doanh; 

  • Thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, phát sinh từ, liên quan đến hoặc có liên hệ với hệ thống hoặc dịch vụ vận tải, cho dù theo hợp đồng, thiệt hại ngoài hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ pháp định hoặc các hình thức khác.

 • Trong phạm vi tối đa được luật áp dụng cho phép, và trừ khi được quy định trong điều khoản cụ thể, trong mọi trường hợp, tổng mức chịu trách nhiệm tối đa của Công ty phát sinh theo và liên quan đến hệ thống, dịch vụ vận tải và/hoặc điều khoản sử dụng này, cho dù theo hợp đồng, thiệt hại ngoài hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ pháp định hoặc các hình thức khác, không vượt quá mức cước phí người dùng được bạn thanh toán cho Công ty liên quan đến sự kiện phát sinh khiếu nại theo điều khoản sử dụng này.

 • Trừ khi được quy định rõ ràng trong điều khoản cụ thể, bất kỳ khiếu nại nào của bạn đối với Công ty theo hoặc liên quan đến hệ thống, dịch vụ vận tải hoặc điều khoản sử dụng này phải được thông báo cho Công ty trong vòng một (1) năm sau khi sự việc phát sinh khiếu nại đó xảy ra, nếu không được thông báo trong vòng một (1) năm (trong phạm vi tối đa được luật áp dụng cho phép) bạn sẽ mất bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào mà bạn có thể có đối với khiếu nại đó.

10. Thời hạn và chấm dứt

 • Điều khoản sử dụng này sẽ tiếp tục cho đến khi được chấm dứt theo các điều khoản trong điều khoản sử dụng này.

 • Công ty có thể chấm dứt điều khoản sử dụng này, và/hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần hệ thống của bạn:

  • Bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do gì bằng việc gửi thông báo cho bạn; 

  • Ngay lập tức, dù kèm theo hoặc không kèm theo thông báo, nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong điều khoản sử dụng này, mà không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của Công ty.

 • Bạn không có nghĩa vụ sử dụng hệ thống và có thể ngừng sử dụng hệ thống vào bất kỳ thời điểm nào bạng cách hủy tài khoản của bạn và xóa vĩnh viễn ứng dụng người dùng khỏi thiết bị di động của bạn, theo đó sẽ vô hiệu hóa việc sử dụng ứng dụng người dùng của bạn. Điều khoản sử dụng này sẽ tự động chấm dứt khi bạn xóa vĩnh viễn ứng dụng người dùng khỏi thiết bị di động  của bạn.

 • Khi điều khoản sử dụng này chấm dứt hoặc hết hạn vì bất kỳ lý do gì, bạn phải:

  • Ngay lập tức (và trong mọi trường hợp trong vòng ba ngày), thanh toán bất kỳ khoản tiền nào còn nợ Công ty (khoản tiền này sẽ ngay lập tức đến hạn phải trả vào thời điểm chấm dứt hoặc hết hạn), bao gồm mọi khoản thanh toán chưa được thực hiện liên quan đến dịch vụ vận tải do bạn yêu cầu trước khi chấm dứt hoặc hết hạn; và

  • Ngay lập tức xóa và gỡ bỏ hoàn toàn ứng dụng người dùng khỏi thiết bị di động  của bạn.

 • Các bên không có thêm nghĩa vụ hoặc quyền nào khác theo điều khoản sử dụng này sau khi chấm dứt điều khoản sử dụng mà không ảnh hưởng đến bất kỳ nghĩa vụ hoặc quyền nào đã phát sinh đối với bất kỳ bên nào tại thời điểm điều khoản sử dụng này chấm dứt, ngoại trừ những quy định tại các điều 2, 3, 8.13, 8.14, 9, 10, 11, 12 và 13, của điều khoản sử dụng này và bất kỳ điều nào khác được dự kiến sẽ tiếp tục duy trì hiệu lực một cách rõ ràng hoặc theo bản chất của nó sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi kết thúc điều khoản sử dụng này.

11. Quyền bảo mật

Bạn đồng ý và chấp thuận việc Công ty sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của bạn như được nêu trong chính sách bảo mật đính kèm trên app, được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm.

12. Tranh chấp

 • Điều khoản sử dụng này và mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến điều khoản sử dụng này (bao gồm mọi vi phạm cáo buộc hoặc nghi ngờ về tính hợp lệ hoặc hiệu lực thi hành của điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ điều khoản nào trong điều khoản sử dụng này) sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam trừ khi pháp luật trong lãnh thổ của bạn có yêu cầu khác, trong trường hợp đó, luật điều chỉnh của điều khoản sử dụng này sẽ là luật của lãnh thổ của bạn.

 • Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến điều khoản sử dụng này sẽ được giải quyết chung thẩm thông qua thủ tục tố tụng theo luật pháp Việt Nam.

13. Điều khoản chung

 • Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ hoặc việc không thực hiện do các nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Công ty.

 • Bạn không được tiết lộ cho bất kỳ người nào vào bất kỳ thời điểm nào mọi thông tin bảo mật liên quan đến hoạt động kinh doanh, công việc, khách hàng hoặc nhà cung cấp của Công ty hoặc bất kỳ đơn vị liên kết nào của Công ty.

 • Công ty có toàn quyền sửa đổi điều khoản sử dụng này vào từng thời điểm. Công ty sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với điều khoản sử dụng; tuy nhiên bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét điều khoản sử dụng thường xuyên và việc bạn tiếp tục sử dụng hệ thống sẽ được xem là sự chấp nhận của bạn đối với các sửa đổi. Ngoài các trường hợp nêu trên, không có bổ sung hoặc sửa đổi nào đối với điều khoản sử dụng này sẽ có hiệu lực ràng buộc các bên trừ khi được các bên lập thành văn bạn.

 • Quyền của mỗi bên theo điều khoản sử dụng này có thể được thực thi thường xuyên khi cần thiết, được cộng dồn và không loại trừ các quyền hoặc biện pháp khắc phục được pháp luật quy định và chỉ có thể được từ bỏ bằng văn bản một cách cụ thể. Sự chậm trễ trong việc thực thi hoặc việc không thực thi bất kỳ quyền nào không được xem là sự từ bỏ quyền đó.

 • Điều khoản sử dụng này là toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết của các bên liên quan đến nội dung chủ đề của điều khoản sử dụng này và thay thế mọi thỏa thuận hoặc hiểu biết trước đây giữa các bên liên quan đến nội dung chủ đề đó. Các bên bằng điều khoản sử dụng này cũng loại trừ tất cả những điều khoản ngụ ý trong thực tế. Khi ký kết điều khoản sử dụng này, các bên không dựa vào bất kỳ tuyên bố, cam đoan, bảo đảm, cam kết, hứa hẹn hoặc đảm bảo của bất kỳ người nào trừ khi được nêu rõ trong điều khoản sử dụng này. Mỗi bên từ bỏ một cách không hủy ngang và vô điều kiện tất cả các khiếu nại, quyền và biện pháp khắc phục mà mỗi bên có thể có liên quan đến bất kỳ điều nào đã nói ở trên nếu không có quy định tại điều này. Không có nội dung nào trong điều khoản sử dụng này loại trừ trách nhiệm về gian lận hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác mà không được giới hạn hoặc được loại trừ theo luật áp dụng.

 • Bạn không được chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng lại, chuyển giao, ký hợp đồng phụ hoặc định đoạt theo hình thức khác bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo điều khoản sử dụng này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty, vào bất kỳ thời điểm nào có thể chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng lại, chuyển giao, ký hợp đồng phụ hoặc định đoạt theo hình thức khác các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo điều khoản sử dụng này mà không cần thông báo hoặc sự chấp thuận (trừ trường hợp luật áp dụng có yêu cầu).

 • Nếu bất kỳ Tòa án hoặc cơ quan thẩm quyền nào xác định rằng bất kỳ phần nào của điều khoản sử dụng này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không có hiệu lực thi hành theo luật áp dụng thì các phần còn lại của điều khoản sử dụng này sẽ vẫn duy trì hiệu lực đầy đủ và các điều khoản bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không có hiệu lực thi hành đó sẽ được thay thế bằng điều khoản hợp pháp, hợp lệ và có hiệu lực thi hành trong phạm vi tối đa có thể, điều khoản này có hiệu lực tương đương với phần được thay thế của điều khoản sử dụng này.

 • Một chủ thể không phải là một bên của điều khoản sử dụng này sẽ không có quyền dựa vào hoặc thực thi bất kỳ điều khoản nào của điều khoản sử dụng này.

 • Công ty có thể gửi thông báo cho bạn bạng một thông báo chung được đăng trên ứng dụng người dùng hoặc trang điện tử hoặc gửi đến địa chỉ email của bạn được nêu trong tài khoản của bạn. Bạn phải thông báo cho Công ty bằng cách gọi số hotline được hiển thị trong app.