Startup nền tảng chi lương linh hoạt Vui App được quỹ ngoại rót 6,4 triệu USD

Startup nền tảng chi lương linh hoạt Vui App được quỹ ngoại rót 6,4 triệu USD

Với dòng vốn đầu tư mới này, Vui App định hướng phát triển trở thành nền tảng phúc lợi và trả lương linh hoạt, cho phép người lao động Việt Nam nhận ngay phần tiền lương đã làm ra, tự chọn ngày nhận lương...

Chi tiết