Chính Sách Bảo Mật này (“Chính Sách“) mô tả cách thức công ty cổ phần công nghệ MAI LINH ONLINE, công ty liên kết và các tổ chức, pháp nhân cùng chịu chung sự kiểm soát của công ty cổ phần công nghệ MAI LINH ONLINE (“Công ty MAI LINH ONLINE”) sử dụng Thông Tin Cá Nhân (được định nghĩa sau đây) của người sử dụng.

Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Thông Tin Cá Nhân” là thông tin về bạn và có tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, giới tính, tình trạng cư trú tình trạng tài chính, sở thích cá nhân, địa chỉ thư điện tử (email) của bạn, nghề nghiệp, hình ảnh và bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn đã cung cấp cho Công ty MAI LINH ONLINE trong các đơn đăng ký, mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ tài liệu tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn đã được hoặc sẽ được Công ty MAI LINH ONLINE thu thập, lưu trữ, sử dụng và/hoặc xử lý tại từng thời điểm và bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như chứng minh nhân dân, số giấy phép lái xe, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, dân tộc, màu da, ngày sinh, và các thông tin liên quan đến sức khỏe, tôn giáo và các đức tin tương tự khác. Nếu bạn là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi có thể sẽ thu thập dữ liệu di động viễn thông (chẳng hạn như tốc độ, gia tốc và dữ liệu phanh hãm), dữ liệu thiết bị (chẳng hạn như số IMEI và tên của ứng dụng bạn đã cài đặt trên thiết bị) và dữ liệu đăng ký xe của bạn.

Việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho Công ty MAI LINH ONLINE, Công ty MAI LINH ONLINE sẽ không thể xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn vì các Mục Đích và Mục Đích Bổ Sung như được quy định dưới đây và có thể dẫn đến việc Công ty MAI LINH ONLINE không thể cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn hoặc không thể chấp nhận thanh toán do bạn thực hiện.
Nếu bạn là một đại lý, người bán hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ, việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn là bắt buộc, và việc không cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể xem là hành vi vi phạm pháp luật hoặc quy định pháp luật, và có thể dẫn đến việc Công ty MAI LINH ONLINE không thể hợp tác với bạn để cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm hoặc tiến hành thanh toán cho bạn liên quan đế các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp.
Bên cạnh những Thông Tin Cá Nhân bạn trực tiếp cung cấp cho Công ty MAI LINH ONLINE, Công ty MAI LINH ONLINE có thể thu thập Thông Tin Cá Nhân của bạn từ các nguồn thông tin đại chúng hoặc từ các bên thứ ba, chẳng hạn:

Thông Tin Cá Nhân của bạn cũng có thể được thu thập từ các cookies được sử dụng trên các Trang Web và trong trường hợp bạn là một nhà cung cấp dịch vụ, Thông Tin Cá Nhân của bạn còn có thể được thu thập từ dữ liệu hộp đen, dữ liệu GPS, dữ liệu thiết bị và khi ứng dụng CarTravel Driver của bạn đang hoạt động.

Mục Đích Thu Thập Xử Lý Thông Tin 

Công ty MAI LINH ONLINE có thể sử dụng và xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn vì mục đích kinh doanh, vận chuyển, giao hàng và giao nhận hàng hóa (logistics) (bao gồm giao nhận thức ăn và đồ uống), hoạt động thanh toán và các hoạt động khác của Công ty MAI LINH ONLINE mà có thể bao gồm, không giới hạn bởi các mục đích sau đây (“Mục Đích”):
Trong trường hợp bạn là một khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty MAI LINH ONLINE:

Khi bạn là đại lý, người bán hàng, nhà cung cấp, đối tác, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ:

Mục đích chung:

và bạn đồng ý và cho phép Công ty MAI LINH ONLINE sử dụng và xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn vì các Mục Đích và theo cách thức được quy định trong Chính Sách này.

Mục Đích Tiếp Thị và Quảng Bá
Công ty MAI LINH ONLINE cũng sử dụng và xử lý thông tin của bạn vì các mục đích khác như sau (“
Mục Đích Bổ Sung”):

theo hình thức gửi thư bằng đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn (SMS), dịch vụ nhắn tin trực tuyến, bằng thư tay và/hoặc email.

Ngừng Đăng Ký và Hủy Chấp Thuận
Trong trường hợp bạn có nhu cầu ngừng đăng ký xử lý Thông Tin Cá Nhân cho các Mục Đích Bổ Sung được thực hiện bởi Công ty MAI LINH ONLINE, vui lòng bấm vào đường link “Ngừng Đăng Ký” được gắn vào email hoặc tin nhắn có liên qua để không phải nhận các tin nhắn này trong tương lai. Vui lòng ghi chú rằng trong trường hợp bạn đã ngừng đăng ký, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục gửi cho bạn các tin nhắn có liên quan đến dịch vụ chẳng hạn như biên nhận đối với chuyến đi.
Trong trường hợp bạn muốn hủy chấp thuận cho phép Công ty MAI LINH ONLINE thu thập thông tin phục vụ Mục Đích được quy định trong chính sách này, vui lòng thông báo cho Công ty MAI LINH ONLINE theo thông tin liên hệ được nêu dưới đây.

Chuyển Giao Thông Tin Cá Nhân
Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển giao tới, lưu trữ, sử dụng và xử lý tại một quốc gia không phải quốc gia của bạn, hoặc cách khác, tại một quốc gia, bang, thành phố mà bạn hiện diện tại đó khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do Công ty MAI LINH ONLINE cung cấp (“
Quốc Gia Thay Thế”), cho các công ty thuộc Công ty MAI LINH ONLINE nằm ngoài quốc gia của bạn hoặc Quốc Gia Thay Thế và/hoặc khi các máy chủ của Công ty MAI LINH ONLINE và/hoặc bên cung cấp dịch vụ và đối tác của Công ty MAI LINH ONLINE được đặt ngoài quốc gia của bạn hoặc Quốc Gia Thay Thế. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc chuyển giao Thông tin của bạn ra khỏi quốc gia của bạn hoặc Quốc Gia Thay Thế theo quy định tại Chính Sách này.

Tiết Lộ Cho Bên Thứ Ba
Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển giao, truy cập bởi hoặc tiết lộ cho bên thứ ba để phục vụ các Mục Đích và Mục Đích Bổ Sung. Ngoài ra, Công ty MAI LINH ONLINE có thể hợp tác với các công ty, bên cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác nhằm thực hiện các công việc cần thiết nhân danh Công ty MAI LINH ONLINE, và do vậy việc này có thể cung cấp quyền tiếp cận hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn:

Thông Tin Cá Nhân cũng có thể được chia sẻ liên quan đến giao dịch doanh nghiệp, chẳng hạn như thành lập liên doanh, bán công ty con hoặc bộ phận kinh doanh, sáp nhập, hợp nhất, hoặc bán tài sản, hoặc trong trường hợp khó có thể xảy ra là giải thể doanh nghiệp.

Phương Thức và Công Cụ Tiếp Cận và Chỉnh Sửa Thông Tin Cá Nhân 
Tùy thuộc vào bất kỳ ngoại lệ nào theo pháp luật hiện hành của quốc gia của bạn hoặc Quốc Gia Thay thế, bạn có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc yêu cầu đính chính Thông Tin Cá Nhân, yêu cầu hạn chế việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các Mục Đích Bổ Sung và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thông Tin Cá Nhân của bạn bằng cách liên hệ tới:

Công ty cổ phần công nghệ MAI LINH ONLINE

Số 3 Phan văn đạt, P.Bên Nghé, Q.01, TPHCM , Việt Nam

Email: support@mlo.vn

Phụ thuộc vào pháp luật tại quốc gia của bạn hoặc Quốc Gia Thay Thế, Công ty MAI LINH ONLINE có quyền áp dụng một mức phí cho việc truy cập Thông Tin Cá Nhân của bạn trong mức cho phép.
Đối với quyền truy cập và/hoặc đính chính Thông Tin Cá Nhân của bạn, Công ty MAI LINH ONLINE có quyền từ chối các yêu cầu truy cập và/hoặc đính chính Thông Tin Cá Nhân của bạn vì các lý do được pháp luật cho phép, chẳng hạn như trong trường hợp chi phí cấp quyền truy cập cho bạn không tương xứng với những rủi ro đối với quyền riêng tư của bạn hoặc của người khác.

Cookies
Công ty MAI LINH ONLINE và các bên thứ ba mà Công ty MAI LINH ONLINE hợp tác, có thể sẽ sử dụng cookies, web beacon, web tag, 3web script, các dữ liệu chia sẻ như HTML5 và Flash (còn có thể được gọi là “flash cookies”), công cụ định danh quảng cáo (bao gồm công cụ định danh di động như Apple’s IDFA hoặc Google Advertising ID) và các công nghệ tương tự (theo đây được gọi chung là “Cookies”) có liên quan đến việc sử dụng các Trang Web và Ứng Dụng của bạn.  Cookies có thể chứa đựng các công cụ định danh độc nhất và trú tại, ngoài các nơi khác, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, trong email mà chúng tôi gửi cho bạn, và trên các trang web của chúng tôi. Cookies có thể truyền tải thông tin về bạn và việc sử dụng Dịch Vụ của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt web của bạn, tìm kiếm yêu thích, địa chỉ IP, dữ liệu có liên quan đến quảng cáo mà được trình chiếu cho bạn hoặc được bạn bấm vào, và ngày giờ sử dụng của bạn.  Cookies có thể được lưu trữ trong từng phần cụ thể.
Công ty MAI LINH ONLINE có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng Cookies trên các Trang Web và Ứng Dụng để thu thập các thông tin cùng loại vì cùng các mục đích mà Công ty MAI LINH ONLINE tự thực hiện.  Các bên thứ ba sẽ có thể liên kết các thông tin mà họ thu thập được với các thông tin khác mà họ đã có về bạn từ các nguồn thông tin khác.  Chúng tôi không nhất thiết phải truy cập hoặc kiểm soát các Cookies mà họ sử dụng.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ có thể chia sẻ thông tin không cá nhân từ hoặc về bạn với cá bên thứ ba, chẳng hạn như dữ liệu định vị, chỉ dẫn quảng cáo hoặc một dữ liệu giải mã từ một chỉ dẫn tài khoản (chẳng hạn như địa chỉ email), để phục vụ cho việc thể hiện các quảng cáo mục tiêu.
Trong trường hợp bạn không muốn Thông Tin Cá Nhận của bạn được thu thập qua cookies trên Trang Web, bạn có thể tắt cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet của bạn để vô hiệu hóa, khóa hoặc tắt cookies, bằng cách xóa lịch sử truy cập của bạn hoặc xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của bạn. Bạn cũng có thể hạn chế việc chia sẻ một số thông tin này trong phần cài đặt trên thiết bị di động của bạn, hoặc bằng việc cung cấp thông tin của bạn 
http://www.mlo.vn/contact/

Liên Kết Với Trang Web Bên Thứ Ba
Các Trang Web có thể chứa các liên kết tới các trang web của các bên thứ ba. Xin vui lòng lưu ý rằng Công ty MAI LINH ONLINE không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của các bên thứ ba đó. Nếu bạn trực tiếp cung cấp thông tin cho những trang đó, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những trang đó sẽ được áp dụng và Công ty MAI LINH ONLINE không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các chính sách bảo mật của những trang đó.

Thông Tin Cá Nhân của Trẻ Chưa Thành Niên và Cá Nhân Khác
Nếu bạn là một bậc cha mẹ hoặc người giám hộ, xin vui lòng không cho phép trẻ chưa thành niên (người dưới 18 (mười tám) tuổi) dưới sự giám hộ của bạn gửi Thông Tin Cá Nhân tới Công ty MAI LINH ONLINE. Trong trường hợp Thông Tin Cá Nhân như vậy được cung cấp cho Công ty MAI LINH ONLINE, bằng cách này bạn chấp thuận cho việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của trẻ chưa thành niên và cá nhân bạn chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi Chính Sách này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ.
Trong một số trường hợp bạn có thể đã cung cấp Thông Tin Cá Nhân liên quan đến cá nhân khác (ví dụ như vợ/chồng, các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè của bạn) và trong những trường hợp đó bạn thay mặt và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền cung cấp Thông Tin Cá Nhân của họ cho Công ty MAI LINH ONLINE và bạn đã có sự chấp thuận của họ về việc Thông Tin Cá Nhân của họ được xử lý và sử dụng theo cách thức như đã nêu trong Chính Sách này.

Đồng Ý và Chấp Thuận
Bằng cách liên lạc với Công ty MAI LINH ONLINE, sử dụng các dịch vụ của Công ty MAI LINH ONLINE, mua các sản phẩm từ Công ty MAI LINH ONLINE hoặc thông qua việc hợp tác với Công ty MAI LINH ONLINE, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu Chính Sách này và đồng ý và chấp thuận việc Công ty MAI LINH ONLINE sử dụng, xử lý và chuyển giao Thông Tin Cá Nhân của bạn theo quy định tại Chính Sách này.
Công ty MAI LINH ONLINE có quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản của Chính Sách này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính Sách cập nhật trên các Trang Web và/hoặc Ứng Dụng. Bằng cách tiếp tục liên lạc với Công ty MAI LINH ONLINE, tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Công ty MAI LINH ONLINE, tiếp tục mua các sản phẩm từ Công ty MAI LINH ONLINE hoặc thông qua việc tiếp tục hợp tác với Công ty MAI LINH ONLINE sau khi Chính Sách này được chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi, những hành động như vậy có nghĩa là bạn đã đồng ý với những chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi đó.
Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của chính sách này, bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.